Sociální podnikání - S podnik 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - S podnik 
 

Naší hlavní myšlenkou je vytvářet pracovní místa na chráněném trhu práce pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Pracovní místa přizpůsobujeme schopnostem a možnostem zaměstnanců a snažíme se, aby pro ně všechny vykonávané práce a doprovodné aktivity byly přínosem a vedly k rozvíjení osvojování  pracovních i sociálních dovedností. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě nezaměstnaní.

Cíle:

Vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Vytvořit ekonomicky co nejvíce soběstačný podnik. Poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější služby, reagovat na jejich potřeby a přání ve vztahu k zaměstnancům - získávání pozitivních sociálních vazeb. Máme ambice se podílet na řešení problémů v sociální oblasti, napomáhat místnímu rozvoji a regionu.

Sociálně prospěšný cíle:
Ve Sbírce listin na www.justice.cz, v zakládacích dokumentech ze 17.06.2020, pod bodem 8 je společensky prospěšný cíl vyjádřen.
Sociální prospěch, zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin. Zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin. Účast zaměstnanců na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku.
Ekonomický prospěch více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje a inovací sociálního podniku.
Místní prospěch, orientace na lokální potřeby, zaměstnávání místních obyvatel
Environmentální prospěch, společnost při své činnosti zohledňuje environmentální aspekty výroby a spotřeby, využívá postupy šetrné k životnímu prostředí. např. využití recyklovaných tonerů, papíru, energeticky nenáročné přístroje, používání ekologicky šetrných výrobků.

Pro krátké regionální služební cesty využíváme vlastní 100% ELEKTOMOBIL VW E-GOLF